Литвинова, Е. Ф. Правители и мыслители : биогр. очерки : с 16 портр. / Е. Ф. Литвинова. - СПб. : Тип. С. Н. Худекова, 1897. - [2],302 с. : 1 л. портр. - Изд. Ф. Павленкова. - В кн. 1 портр. - ISBN -.